Kapcsolat

Macasoft Bt.

9028 Győr, Móra F. tér 14., Magyarország

info@macasoft.hu

+36-30-847-6051

Adatkezelési szabályzat

Az adatkezelési szabályzat célja

Jelen Adatkezelési szabályzat célja, hogy a www.macasoft.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a Macasoft Bt. ("Adatkezelő") számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. Jelen szabályzat hatálya kizárólag a www.macasoft.hu oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével.

Adatok

Megrendelés, árajánlatkérés vagy információkérés során a felhasználók olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadóak. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak. A weboldal használata során az Adatkezelő részére tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a felhasználó Internet használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Név nélküli adatgyűjtés

A Macasoft Bt. honlapjait Ön anélkül használhatja, hogy személyéről bármilyen információt megosztana velünk. Ha nem lép kapcsolatba velünk információkérés, támogatás, árajánlatkérés vagy megrendelés céljából, akkor mi semmilyen információt nem gyűjtünk a böngészésről.

Az adatkezelés célja

Személyes adat gyűjtésére csak abban az esetben kerül sor, amennyiben Ön önként adatot oszt meg, mint például egy honlapon szereplő űrlapon. Az ilyen adat nem kerül harmadik félhez, kivéve, ha Ön megrendelést küld és a program készítő jének az adatokat át kell adnunk a korrekt regisztráció érdekében.

Az adatkezelés irányelvei

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Megrendelés, árajánlatkérés, információkérés

Az adatkezelés célja megrendelés, árajánlatkérés vagy információkérés kielégítése e-mailben.

Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.

Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetoségi lehetőségeken.

Hozzájárulás az adatkezeléshez és korlátozott felhasználás

A felhasználó megrendeléskor kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő a megrendeléshez, árajánlatkéréshez, információkéréshez kötelezően eloírt adatait kezelje.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

A személyes adatok megadása (cégnév, e-mail cím, név, cím, telefon, fax) kizárólag önkéntes alapon történik. Az ilyen adatok megadásával Ön hozzájárul ezek gyűjtéséhez, feldolgozásához és ahhoz, hogy az adatai által kapcsolatba lépjünk Önnel. Az adatgyűjtési hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja emailben (info@macasoft.hu).

Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

Adatfeldolgozók

A www.macasoft.hu oldal használata során az ön által megadott adatokat a GY-System Kft. (www.gysystem.hu) által üzemeltetett szerver tárolja átmenetileg és továbbítja számunkra emailben, majd törli. Az adatokhoz csak GY-System Kft. munkatársai férhetnek hozzá, mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

Archiválás

A www.macasoft.hu lap használata során az ön által megadott adatokat (érkezett emaileket) archiválási céllal a Macasoft Bt. hetente egy alkalommal tömörített formában egy külön erre a célra elkülönített lokális tárolón eltárolja. Az archiválás célja, hogy szükség esetén (például hardverhiba) az adatok visszaállíthatók legyenek. A lokális tárolóhoz csak a Macasoft Bt. munkatársai férhetnek hozzá.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggo tevékenységérol, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

A Macasoft Bt. elérhetőségei

Székhely: 9028 Győr, Móra F. tér 14., Magyarország

Telefon: +36-30-847-6051

E-Mail: info@macasoft.hu